Dokumentasjonskrav for byggmestere | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Byggmesteren har et ansvar overfor sin oppdragsgiver for oppfyllelse av offentligrettslige krav. Dette med grunnlag i bustadoppføringslova § 25, håndverkertjenestelova § 6 eller en avtalt NS-kontrakt.

Dette innebærer at tiltaket skal utføres i samsvar med krav eller tillatelser etter plan og bygningsloven med tilhørende byggesaksforskrift (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK), alle med tilhørende veiledning fra Direktoratet for byggkvalitet. Reglene angir minimumskravene for de egenskapene et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

BYGGMESTEREN MÅ KUNNE DOKUMENTERE AT KRAVENE ER OPPFYLT

Byggmesterens avtale med oppdragsgiver trenger ikke å samsvare med byggmesterens ansvar som ansvarlig foretak. En byggmester, som har stått for utførelsen, må derfor kunne dokumentere at de offentligrettslige kravene til prosjekteringsgrunnlaget er oppfylt overfor oppdragsgiver.

Eksempel: Byggmesteren er ansvarlig utførende for tømmer, men har solgt en prosjektert enebolig til en  forbruker. Her må byggmesteren dokumentere overfor forbrukeren at de offentligrettslige kravene til prosjekteringen er oppfylt.

DOKUMENTASJONSKRAV

TEK17 kapittel 2, 3 og 4 har bestemmelser om dokumentasjon på krav, produkter og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Dokumentasjonen i et byggeprosjekt omfatter skriftlig eller digitalt materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, sjekklister, fotografier og så
videre. Denne dokumentasjonen skal ikke sendes kommunen, men ligge i prosjektet. Dokumentasjonen kan sendes til kommunen dersom det etterspørres, jf. SAK § 5-5.

Dokumentasjonen skal bevise at forskriftskravene er oppfylt i det ferdige byggverket. Byggmesterens påstand om at kravene er oppfylt, er altså ikke tilstrekkelig. Kravene i TEK17 er normalt gitt som funksjonskrav eller ytelseskrav, hvor funksjonskrav er beskrevet med ord, mens ytelser er tallfestet.

  • Norsk Standard eller likeverdig standard kan benyttes for å dokumentere at kravene er oppfylt. 
  • Funksjonskrav skal dokumenteres ved bruk av preaksepterte ytelser eller ved analyse.
  • Preaksepterte ytelser er konkrete ytelser gitt i veiledningen til Direktoratet for byggkvalitet, som skal oppfylle eller bidra til å oppfylle ett eller flere funksjonskrav i TEK17.

Eksempel: Direktoratet for byggkvalitets veiledning til TEK17 om konkretiserte krav til fall mot sluk på våtrom. Preaksepterte ytelser, som er forhåndsgodkjente løsninger, er det enkleste å dokumentere.

DOKUMENTASJON AV PRODUKTER

Byggmesteren skal som ansvarlig utførende sørge for at det foreligger dokumentasjon på valg av produkter til byggverk. Før produkter bygges inn i byggverk, skal byggmesteren også dokumentere at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller
forskriftskravene. 

KVALITETSSIKRING AV UTFØRELSEN 

Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at den ansvarlig utførende skal gjennomføre arbeidet i tråd med prosjekteringsmateriale fra en ansvarlig prosjekterende. Den ansvarlig prosjekterende skal foreta valg av løsninger som utførende skal benytte i sitt arbeid. At utførelsen er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget, må dokumenteres gjennom kvalitetssikringsrutiner, som sjekklister eller lignende.

 

Advokat Kurt Elvevoll

DOKUMENTASJON FOR FDV (FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD)

TEK17 kapittel 4 stiller krav til FDV-dokumentasjon. Formålet med dokumentasjonen er at eieren av bygget skal kunne lage et fornuftig og forsvarlig grunnlag for løpende opprettholdelse av byggets egenskaper gjennom levetiden.

Med FDV-dokumentasjon menes utarbeidelse av et «som bygd»- dokument som skal inneholde data til brukernes drifts- og vedlikeholdssystem.

TILSTREKKELIG INFORMASJON FOR DRIFT AV BYGGET

Når et byggverk tas i bruk, skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Dokumentasjonen vil også være nødvendig for å kunne gjøre tilpasninger på grunn av ombygninger og endringer i bruken som kan oppstå over tid. Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.

 

RETTSPRAKSIS - DOM FRA BORGARTING LAGMANNSRETT

I en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2010-164095) ble det lagt til grunn at utbedring av et garasjedekke måtte tilfredsstille funksjonskravene i TEK. Membranen tilfredsstilte ikke de nevnte kravene. Injisering av riss var ikke egnet til å gi en varig tett konstruksjon i samsvar med TEK. Det var heller ikke dokumentert at membranen var påført i tråd med produsentens  leggeanvisning. Det forelå ingen sjekklister, kontrollskjemaer eller annen dokumentasjon på hvordan overflaten på betongen var behandlet, eller hvordan membranen var påført. Lagmannsretten la stor vekt på at dokumentasjonen ikke var tilfredsstillende.

Kjøperne hadde dermed rett til å motsette seg rettingen, og hadde sitt krav om prisavslag i behold.

VIKTIGHETEN AV GOD DOKUMENTASJON

Ved tvister risikerer byggmestere å bli avkrevd dokumentasjon for prosjekteringsgrunnlaget og/eller at utførelsen er i tråd med prosjekteringsgrunnlaget. Uten en slik dokumentasjon risikerer byggmesteren å bli ansvarlig for kontraktsbrudd overfor sin oppdragsgiver.

GJØR DEG KJENT MED REGLEMENTET

Dersom det ikke kan dokumenteres at offentligrettslige krav er oppfylt, risikerer byggmesteren å komme i ansvar overfor sin oppdragsgiver. Mange byggmestere er ikke klar over hva disse  dokumentasjonskravene innebærer eller hvor man finner disse. Reglene med tilhørende veiledning er tilgjengelig på Direktoratet for byggkvalitets hjemmeside, dibk.no.

 

Lurer du på om forbruker har krav på erstatning ved forsinkelser og mangler? Vi gir deg svaret!