Brukeravtale for tilgang til MinOptimera | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Les mer om brukeravtalen for bruk av MinOptimera her.

MinOptimera (heretter kalt «Løsningen») er en nettbasert tjeneste for kalkulering og bestilling av varer, utarbeidelse og lagring av dokumentasjon, prosjektstyring m.m. for Optimera AS sine kunder med signert og gyldig byggmester-/samarbeidsavtale. Eier og tilbyder av Løsningen er Optimera AS (heretter kalt «Tilbyderen»).

Selskapet som inngår denne brukeravtale for tilgang til Løsningen (heretter kalt «Selskapet») har inngått byggmester-/samarbeidsavtale mellom Tilbyderen og Selskapet (heretter kalt-«Samarbeidsavtalen»). Brukeravtalen er et vedlegg til og del av Samarbeidsavtalen. Det er en forutsetning at Selskapet har en gyldig samarbeidsavtale med Tilbyderen. Ved opphør av Samarbeidsavtalen, bortfaller automatisk Selskapets tilgang til Løsningen.

1) Tjenesten

Løsningen er en type tjeneste som kalles Software as a Service (SaaS). Det betyr at Løsningen er nettbasert og blir driftet og vedlikeholdt av Tilbyderen. Brukernes enheter (PC/Mac/nettbrett/smarttelefon) må kobles til Internett og ha kompatibel programvare for tilgang til og bruk av Løsningen for at denne skal fungere. Det er ingen lokalt installert database eller modul for å hente ut informasjon fra Løsningen.

Løsningen bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen og øke forståelsen av Brukerens behov. Tjenesten vil også kunne lagre brukernes IP-adresse, men denne vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografiske data. Tilgang til Løsningen reguleres av Samarbeidsavtalen.

2) Administrasjon av brukere

Selskapet som inngår denne brukeravtale for tilgang til Løsningen får tilgang til et eget passord-beskyttet område i Løsningen. Selskapet må være et norsk foretak registrert i Enhetsregisteret. Privatpersoner kan ikke tegne seg for bruk av Løsningen.

Selskapet får tildelt en administratorbruker og kan administrere tilgang og invitere andre brukere til sitt område. Selskapet plikter selv å kontrollere at brukerne har tilstrekkelige kunnskaper om Løsningen og at brukeren er satt inn i alle vilkår i denne brukeravtalen. Selskapet er ansvarlig for at passord og brukernavn til Løsningen holdes hemmelig og oppbevares på en forsvarlig måte. Det anbefales at Selskapet utarbeider interne retningslinjer for egne brukere. Når brukere ikke lenger er ansatt eller jobber for Selskapet, skal Selskapet slette brukerne, slik at de ikke lenger har tilgang til Løsningen. 

Selskapets kundebehandler og teknikere hos Tilbyderen har tilgang til Selskapets konto for å kunne bistå ved tekniske problemer, opplæring, eventuelle rettelser og feilsøk. Tilbyderens personell har ikke rett til å distribuere informasjon om Selskapets konto, med mindre Selskapet har gitt tillatelse til dette.

3) Begrensninger

Selskapet kan ikke videreselge eller videreformidle tilgang til Løsningen til andre enn Selskapets ansatte eller brukere direkte engasjert av Selskapet og som utfører tjenester til fordel for Selskapet og på vegne av Selskapet.

4) Misbruk eller avtalebrudd

Tilbyderen forbeholder seg retten til å regulere og/eller sperre tilgang til Løsningen hvis Tilbyderen mistenker misbruk av Løsningen eller brudd på punkter i brukeravtalen og/eller Samarbeidsavtalen. Handlinger som ansees som misbruk omfatter, men er ikke begrenset til:

  • Forsøk på hacking av Løsningen.
  • Feilaktig informasjon om størrelse på virksomheten, antall personer tilknyttet Selskapet, eller at personer ikke tilknyttet Selskapet er gitt tilgang til Tjenesten.

Tilbyderen står fritt til å vurdere slike saker selvstendig, men skal være saklig og vil, så langt det er praktisk mulig, tilstrebe å varsle Selskapet og bruker før sperring foretas.

Dersom Selskapet eller Selskapets brukere utilsiktet får tilgang til tredjeparts data, skal Selskapet umiddelbart varsle Tilbyderen. Eventuelle data som Selskapet har mottatt eller fått tilgang til må ikke lagres av Selskapet, distribueres videre eller benyttes til noe formål.

Dersom Selskapet eller deres brukere oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for sikkerheten i Løsningen plikter Selskapet å varsle Tilbyderen om dette umiddelbart.

5) Funksjonalitet og tilgjengelighet

Løsningen er gjort tilgjengelig for bruk hele døgnet alle dager året rundt. Tilbyderen kan imidlertid ikke garantere at Løsningen til enhver tid er tilgjengelig for Selskapet eller Selskapets brukere. Tilbyderen kan legge til/endre/fjerne funksjonalitet i Løsningen etter egen vurdering. Planlagte endringer/oppgraderinger og vedlikehold vil varsles inne i Løsningen eller via e-post.

Tilbyderen forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, samt ta ned siden midlertidig eller permanent om det skulle være nødvendig. Funksjonalitet i Løsningen skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lovkrav for de funksjoner, som Løsningen dekker.

6) Datahåndtering

Selskapet beholder alle rettigheter til data som er generert på bakgrunn av informasjonen som Selskapet har lagt inn i Løsningen. Tilbyderen skal sørge for at all data som Selskapets brukere legger inn, og data som genereres på bakgrunn av deres bruk i Løsningen holdes konfidensielle. Tilbyderen lagrer og håndterer data på vegne at Selskapet, og det blir tatt sikkerhetskopiering av systemet daglig.

Som et ledd i Tilbyderens leveranser etter brukeravtalen, vil Tilbyderen behandle personopplysninger om Selskapet og dets brukere. Tilbyderen vil også kunne behandle personopplysninger om Selskapets kunder på vegne av Selskapet. Tilbyderen skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvordan de behandles er beskrevet nærmere i Tilbyderens rutiner for håndtering av personopplysninger som er tilgjengelig i Løsningen og på Tilbyderens sine nettsider optimera.no. Personopplysningene vil bli brukt til å levere avtalte tjenester til Selskapet og Selskapets bruker/-e.

Selskapet samtykker i at Tilbyderen kan være forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om Selskapet og/eller Selskapets brukere og kunder etter at denne brukeravtalen er opphørt.

7) Dokumentasjon

Dokumentasjon anses overlevert Selskapet når dokumentasjonen er tilgjengeliggjort i Løsningen.

Dokumentasjon vil normalt bli oppbevart i Løsningen i to år etter levering av den aktuelle varen/leveransen. Ved spesielle offentligrettslige krav i lovgivingen vil dokumentasjonen bli oppbevart i henhold til lovkravene. Ved opphør av Selskapets tilgang vil oppbevaringstiden bli kortere, se punktet nedenfor om Opphør av avtale.

8) Ansvarsbegrensninger

Tilbyderen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap for Selskapet eller deres brukere, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra Tilbyderens side. Tap som skyldes feil, nedetid eller utilgjengelighet i Løsningen, tap av data eller krav fra tredjeparter kan aldri gjøres gjeldende mot Tilbyderen. Tilbyderen har ikke ansvar for feil i salgskalkyler/priser eller beregninger gjort i Løsningen utført av Selskapet selv eller deres brukere. Selskapet aksepterer at salgskalkyler/priser eller beregninger gjort i Løsningen må verifiseres og kontrolleres av Selskapet og dets brukere.

Tjenesten er basert på at Selskapet og Selskapets brukere selv bidrar til å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Videre har Tilbyderen intet ansvar for tap i forbindelse med ikke leverte data, feilaktig leverte data, Force Majeure, nekting, fjerning eller sletting av meldinger, dokumenter, eller annen tap av data.

9) Betaling

Betaling og fakturering skjer i henhold til Tilbyderens bestemmelser og avtales nærmere i Samarbeidsavtalen.

10) Varighet

Selskapet har tilgang til Løsningen så lenge Samarbeidsavtalen Selskapet har med Tilbyderen er gyldig. Avtalens varighet styres ut fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen. Tilbyderen kan imidlertid med 3 måneders skriftlig varsel si opp brukeravtalen. Ved mislighold av Samarbeidsavtalen har Tilbyderen rett til å sperre tilgang med umiddelbar virkning.

11) Opphør av avtale

Ved opphør av Samarbeidsavtalen eller denne brukeravtalen sperres normal tilgang til Løsningen. Selskapet har selv ansvar for å hente ut eget innhold om de ønsker det. Tilbyderen vil på forespørsel legge til rette for eksport av dokumentasjon og innhold, men Selskapet må selv dekke kostnadene ved dette. Kostnad i forbindelse med eksport av data avtales individuelt etter behov. Selskapet vil kunne søke om adgang til sine Brukerdata i seks måneder etter opphør av tilgang til Løsningen, deretter kan Tilbyderen slette brukerdata som ikke er lovpålagt å oppbevare. Tilbyderen forbeholder seg retten til å beholde brukerdata som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet eller overholdelse av Tilbyderens lovpålagte forpliktelser.

12) Levering og retur av varer

All levering av varer, samt eventuelle returer gjøres i henhold til Tilbyderens bestemmelser og avtales nærmere i Samarbeidsavtalen mellom partene.

13) Jurisdiksjon og verneting

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Ved eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende Løsningen og dens innhold, kontakt din kundebehandler i Optimera/Montér.