Viktig informasjon om Royalimpregnert kledning | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Oppdatering pr. 30. april 2021.

Oppdatering per 30. april 2021 om Royalimpregnert kledning

Royalsaken: Endring i regelverk fra 30. april 2021 bidrar til løsning

Fra og med i dag fjerner Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en absolutt koblingsregel mellom forskriften om dokumentasjon av byggevarer (DOK) og byggteknisk forskrift (TEK17) § 3–1. 

Koblingsregelen har medført at søknader om midlertidig brukstillatelse har kunnet bli avslått for bygninger hvor det er brukt produkter uten tilfreds-stillende dokumentasjon for brannmotstand, slik som royalbehandlet kledning/K-virke etter nedklassifisering fra brannmotstandsklasse D.

Nå som koblingsregelen er fjernet blir det ikke lenger noe automatisk «nei» hvis royalkledning/K-virke er brukt. Det vil nå være mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for byggeprosjekter også med royalkledning såfremt sikkerhetsnivået som følger av TEK17 er oppfylt. Dette må dokumenteres og kanskje må kompenserende tiltak gjennomføres. Oppdatert FDV-dokumentasjon må også foreligge.

Hva betyr dette i praksis? Direktoratet for byggkvaliet (DiBK) har utarbeidet denne veiledningen: 

https://dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/veiledning-om-midlertidig-brukstillatelse-og-ferdigattest-for-bygninger-med-royalbehandlet-kledning

I kortform er dette veien til midlertidig brukstillatelse og senere ferdigattest:

For midlertidig brukstillatelse: Kommunen kan godkjenne søknad om midlertidig brukstillatelse dersom ansvarlig søker bekrefter at tiltaket har tilfredsstillende personsikkerhet og informerer om avvik knyttet til royal-impregnert kledning. Ansvarlig søker må kunne innestå for at tiltaket har tilfredsstillende personsikkerhet. Bransjen har utarbeidet forhånds-dokumentert, brannfaglig redegjørelse av personsikkerheten som er dekkende for eneboliger, fritidsboliger, småhus og lavblokker
{brannklasse 1}, samt boligblokker i tre og fire etasjer med sprinkleranlegg {brannklasse 2}).

For ferdigattest: Da må avviket lukkes. Ansvarlig prosjekterende må gjennomføre en analyse i tråd med TEK 17 § 2–2 der de preaksepterte ytelsene ikke er oppfylt. Foretak som i hovedsak utfører oppgaver i tiltaksklasse 1 og 2 med lite erfaring i å prosjektere fravik fra preaksepterte ytelser vil kunne bruke standardiserte analyser for ulike typer boligbygg med royalkledning. Slike er under utarbeidelse.

Optimera håper at løsningen fra KMD vil bidra til å bringe prosjektene deres i mål med overlevering og innflytting for kunder som også har hatt en vanskelig, usikker tid.

 

Oppdatering per 21. april 2021 om Royalimpregnert kledning

Departement-forslag kan gi en løsning

Optimera følger opp royal-saken med mer informasjon. 

I dag kan midlertidig brukstillatelse bli gitt for et hus med malt panel fordi umalt panel har riktig brannmotstandsklasse (D). Søknad om midlertidig brukstillatelse kan imidlertid bli avslått for et tilsvarende hus med royalbehandlet kledning/K-virke som er nedklassifisert fra brann-motstandsklasse D. Dette selv om ingen av husene anses som brannfarlige.

Forklaringen er en sammenkobling mellom dokumentasjonsforskriften (byggevareforordningen) og Teknisk forskrift (TEK) paragraf 1-3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslo i forrige uke å fjerne denne koblingen for alle byggevarer. Det skriver Byggeindustrien 
(https://www.bygg.no/article/1464425).

Bransjen er positiv. Dersom forslaget går igjennom vil søkere kunne få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest ved å dokumentere brannsikkerheten for en bygning, selv om formell brannklassifisering ikke foreligger for alle produktene som er brukt.

KMD jobber nå parallelt med regelendring og en veiledning for å få mest mulig lik håndtering av slike saker i landets kommuner. Selv om saken er krevende, vil departementet jobbe for en rask løsning.

Vi håper dette etterhvert vil løse den vanskelige situasjonen som svært mange nå står i og vil holde deg oppdatert i saken.

Oppdatering per 26. mars 2021 om Royalimpregnert kledning

Optimera sender regelmessig ut informasjon om situasjonen rundt royalbehandlet K-virke.

Royalbehandlet kledning fra produsentene Marnar Bruk, Talgø Møretre, Alvdal Skurlag og Moelven er blitt nedklassifisert fra brannmotstandsklasse D. Kravet er brannmotstandsklasse D for boliger og fritidsboliger med én og to etasjer. 

Vanlig ubehandlet furu- eller grankledning oppfyller kravet. Tre av royal-produsentene har imidlertid fremlagt tester som viser at ubehandlet kledning som blir montert og malt får en brannresistens som ikke er signifikant forskjellig fra montert royalimpregnert kledning. Da kan det virke feil at bare
royalimpregnert kledning ikke skal være tillatt å montere. Annen informasjon kan tyde på at ulike malingtyper vil ha ulik innvirkning på brannresistensen. Det er stilt spørsmål ved om Norge må sette sluttstrek for malte hus eller om regelverket for brannmotstandsklasse D må bli endret. Regelverket er i samsvar med EU-regler.

Bygg.no (www.bygg.no/article/1462741) omtaler at saken er løftet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av flere bransjeforeninger som understreker behovet for rask løsning. Departementet ser blant annet på mulighetene for å endre på regelverk og er uansett opptatt av folks sikkerhet.

Vi refererer noen av løsningsforslagene.

Det er mange faktorer utover kledning og K-virke som avgjør hva som gir tilfredsstillende brannsikkerhet. Derfor påpeker flere inkludert Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at brannrådgivere kan vurdere enkeltbygningers brannegenskaper som grunnlag for midlertidig brukstillatelse og senere ferdigattest.

Virke Byggevarehandel påpeker i innlegg på bygg.no (www.bygg.no/article/1462880) at det haster for bygg med royalkledning som er under oppføring eller venter på ferdigattest. Virke går inn for at
disse 4.000-5.000 byggene (anslag fra Boligprodusentenes forening) innvilges ferdigattest. Dette skaper rom for å jobbe med forbedring av regelverket og testregimet, noe som ikke haster like mye. Ned-klassifiseringen av royalkledning bør kun gjelde for fremtidige bygg.

Situasjonene er vanskelig for mange og Optimera vil sende mer informasjon om den videre utvikling. 

Oppdatering per 1. mars 2021 om Royalimpregnert kledning

Mange lurer på situasjonen rundt royalimpregnert kledning. Talgø Møre Tre har sendt vedlagte oppdatering til oss som forhandler og som vi deler med kundene våre. Oppdateringen er en beskrivelse av situasjonen i øyeblikket kun fra én produsent sin side, som mange kan ha interesse av å lese. Etterhvert som tester foreligger og brannklassifisering er gjort, vil vi informere om dette. 

Vi har ennå ikke mottatt informasjon fra leverandører eller Treindustrien om at tester er ferdig gjennomført og dermed heller ikke om at royalimpregnert kledning er blitt brannklassifisert på nytt. Derfor vil salget av royalimpregnert kledning fortsatt være stoppet. Royalimpregnerte terrassebord har aldri vært berørt av denne saken (annen brannklassifisering for terrasse) og er tilgjengelig nå som tidligere. 

Vi har et utvalg alternative kledningsløsninger. Det ble rift om alternativene da salget av royalimpregnert kledning ble stoppet. Spør medarbeiderne på trelast i byggevarehuset om hvilke alternativer de har tilgjengelige!


Salg av Royalimpregnert kledning stoppes inntil videre

Bakgrunnen er informasjon om brannklassifisering vi nå har mottatt fra
våre leverandører av de aktuelle produktene. Leverandørene har endret
sine ytelseserklæringer.

Ut fra et føre var-prinsipp har vi derfor midlertidig stoppet salget, inntil
ny dokumentasjon foreligger.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.