Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Bli kjent med dokumentasjonen i MinOptimera

Bli kjent med dokumentasjonen i MinOptimera

Å sette sammen dokumentasjon på papir er både tidkrevende og kostnadskrevende. MinOptimera sørger for at alt kan skje elektronisk. 

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon av bolig. Samtidig øker forventningene fra kundene om den dokumentasjonen håndverkeren skal levere. I MinOptimera er alt tilrettelagt, på en unik måte, slik at byggmestere og håndverkere kan hente ut og bruke nødvendig dokumentasjon effektivt.

Hva er FDV?

Forkortelsen FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Kravet til FDV-dokumentasjon er nedfelt i TEK10, TEK17 og senere standarder. For å få ferdigattest, må det fremlegges FDV-dokumentasjon. Dokumentasjonen kan selvsagt settes sammen på papir, men dette er både tidkrevende og kostnadskrevende. MinOptimera sørger for at alt kan skje elektronisk. I samme øyeblikk som du bestiller en vare, får du sikkerhetsdatablader, FDV og annen aktuell dokumentasjon levert på prosjektet. Du kan også få dokumentasjon på produkter du allerede har handlet.

Dette er dokumentasjonen i MinOptimera

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold
Beskriver produktet/materialet og hvordan det skal behandles. Samlet utgjør FDV-dokumentasjon en bruksanvisning for bygget.

HMS-datablader/sikkerhetsdatablader
Inneholder informasjon om hvordan kjemikalier og farlige stoffblandinger skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte.

MAN – Monteringsanvisning
Beskriver hvordan produktet/materialet skal monteres. Monteringsanvisningen, eventuelt også en bruksanvisning, skal følge både CE-merkede byggevarer og byggevarer som ikke er CE-merkede.
Siden mangel på monteringsveiledning kan gi uheldige konsekvenser og forårsake byggefeil, må byggmestere og håndverkere kunne legge frem monteringsanvisning ved tilsyn. Det er også krav om at det skal følge med sikkerhetsinformasjon der det er nødvendig.

YTE – Ytelseserklæring
Ytelseserklæringen inneholder omfattende informasjon om byggevaren, produsenten, hvilken teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder, hvilken teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder og om den eller de tekniske kontrollorganene som har vært benyttet.

PRE – Produktdatablad
Beskriver hva produktet er, inneholder teknisk informasjon utover det ytelseserklæringen angir, samt annen relevant informasjon om produktet, som for eksempel dimensjoner, farger etc.

SER – Sertifikat
Et tredjepartsverifisert dokument som bekrefter egenskaper for produkt eller produsent.

EPD – Miljødeklarasjon
Et kortfattet tredjepartsverifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

BREEAM – Miljøklassifisering
Dokumentasjon som viser at produktet/materialet oppfyller krav for bruk i BREEAM-NOR-prosjekter.

BRO – Brosjyre
Kortfattet informasjon om tilgjengelige produkter.

HMF – Helse, miljø og sikkerhetsfakta
Dokument som beskriver hvordan produkter skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte.

MERKEORDNINGER OG -SERTIFIKATER
 

Svanemerket
Svanemerkede byggevarer oppfyller strenge krav til hvilke kjemikalier de inneholder, til bærekraftig ressursbruk og til kvalitet. Slike varer er gode både for klima, inneklima og sirkulærøkonomi.

Environmental Product Declaration (EPD)
En EPD er en miljødeklarasjon. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskapene ved byggevaren. EPD-en er alltid basert på et livsløps-regnskap og er utformet i henhold til internasjonale standarder. EPD-en beskriver hva som skjer med produktet hos produsenten, distributøren og gjennom hele levetiden og ved endt livsløp. Både analyser og dokumentasjon er basert på standardiserte systemer.

EU Ecolabel (Blomsten)
EU Ecolabel er det offisielle miljømerket i hele EU. Både Svanemerket og EU Ecolabel ser på hele produktets livssyklus og vurderer mange ulike miljøfaktorer samtidig.

FSC (Forest Stewardship Council)
Dette er et sertifikat som viser at trelasten oppfyller kravene til, og er sertifisert som, bærekraftig skogbruk. De sertifiserte produktene stammer fra godt administrerte skoger, kontrollerte kilder eller resirkulert materiale.

SINTEF Teknisk Godkjenning
En SINTEF Teknisk Godkjenning forteller at produktet er egnet for bruk i norske byggverk. Velger du slike byggevarer, er du sikker på at norske myndigheters krav til dokumentasjon er oppfylt. Dette innebærer at de tilfredsstiller minstekrav og kvaliteter som SINTEF anbefaler, at varen er vurdert som egnet for norsk klima og norsk byggeskikk, at produktet ikke inneholder farlige stoffer, ikke bidrar til helseskadelig emisjoner til inneluft, samt at produktet ikke bidrar til utlekking til vann og jord. Den tekniske godkjenningen er relevant både i forhold til TEK17 og BREEAM-NOR.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Dette er verdens største sertifisering for skog. Ordningen finnes i hele verden. Et PEFC™-sertifikat innebærer at man kan dokumentere at råstoffet kommer fra bærekraftig skogbruk, og at treet kan spores hele veien fra skogen til forbruker. PEFC™-sertifisering gir med andre ord trygghet for at vi kjenner tømmerets opprinnelse, og for at produktet er produsert av bærekraftig skog.