Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Små jobber - store muligheter

En vanlig misforståelse er at mindre prosjekter betyr mindre risiko. Det er langt fra sannheten. Det er derfor helt essensielt å ha en kontrakt på plass, helt uavhengig av prosjektets størrelse.

En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet i 2019 viste at to av fem ikke inngår skriftlig avtale når de engasjerer en håndverker i forbindelse med oppussing.
Forbrukerrådet advarer forbrukere mot dette, men advarselen kunne like godt gått til håndverkere.

Kostbart uten kontrakt

Selv om et prosjekt er lite, kan det likevel innebære kompleksitet og uforutsigbarhet. Det kan være en utfordring å vurdere den faktiske tidsbruken, kostnadsrammen og andre viktige detaljer. Misforståelser og tvister kan lett oppstå, og disse kan bli svært kostbare.

Kontrakt før konstruksjon

Med en god kontrakt reduseres risikoen for konflikter og uenighet senere i prosjektet, samtidig som du blir du mer konkurransedyktig.

Advokat Eirik Gåskjønli i Byggmesterforbundet gir følgende gode råd om hva en kontrakt bør inneholde, og hvorfor den bør være på plass fra start.

 1. En kontrakt tvinger partene til å ta stilling til viktige spørsmål og sikrer en felles forståelse. Dette kan gjelde alt fra betalingstid til tidsfrister.
 2. En kontrakt er et bevis på hva man er enige om. Folk husker forskjellig ut fra hvilke interesser de har.
 3. Det er i kontrakten det står hvor mye du skal få betalt for jobben.

Bruk standardkontrakt

Gåskjønli anbefaler at man benytter seg av en standardkontrakt, fordi en slik allerede hensyntar hva som er lovbestemt når man inngår avtale om et byggeoppdrag. En standard kontrakt sikrer også at man gjør avtaler om de viktigste sakene det senere kan oppstå uenighet om.

Advokat Eirik Gåskjønli er advokat hos Byggmesterforbundet og rådgir deg som håndverker ift. hvordan forvalte kontrakter i byggebransjen.
Eirik Gåskjønli er advokat hos Byggmesterforbundet. Han har i 15 år hovedsakelig arbeidet med saker som gjelder kontrakter i byggebransjen. Byggmesterforbundet består av byggmestere og seriøse tømrerbedrifter. Forbundet arbeider for medlemmenes rammevilkår og bistår blant annet i tekniske og juridiske spørsmål.

To lover

Det er særlig to lover som regulerer forholdet mellom forbrukere og næringsdrivende i bygge­ og anleggsbransjen. Dette er bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Kort oppsummert er bustadoppføringslova rettet mot forholdet mellom forbrukeren og entreprenøren ved kjøp eller oppføring av nye boliger eller fritidsboliger og ved full ombygging av boliger og fritidsboliger, mens håndverkertjenesteloven gjelder for andre avtaler om håndverkertjenester knyttet til fast eiendom, som oppussing, reparasjon og vedlikehold.

Byggmesterforbundet anbefaler i stor grad Standard Norge sine kontraktsmaler. Disse ligger på Standard Norge nettbutikk, på standard.no.

Standarkontrakter basert på Bustadoppføringslova:

Oppføring av bolig eller fritidsbolig: Byggblankett 3425:2019

 • Gjelder planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig
 • Blanketten er basert på bustadoppførings¬ lovas regler, og legger til grunn at utførende part påtar seg det meste av planleggingen og oppføringen av boligen eller fritidseiendommen

Arbeid relatert til oppføring av bolig eller fritidsbolig: Byggblankett 3426 B:2019

 • Gjelder utførelse av arbeid relatert til oppføring av bolig eller fritidsbolig. Dette er den vanligste kontrakten
 • Byggblanketten er basert på bustad¬ oppføringslovas regler og forutsetter at forbrukeren leverer tegningsgrunnlaget
 • Gjelder i de tilfeller hvor avtalt vederlag er høyere enn 2G. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er kr 118.620

Standardkontrakt basert på Håndverkertjenesteloven:

Arbeid som utføres på fast eiendom: 3501 og 3502

 • For arbeid som utføres på fast eiendom
 • Blankett 3501 benyttes for arbeider på fast eiendom hvor det avtalte vederlaget er høyere enn 2G
 • Blankett 3502 gjelder når vederlaget er lavere enn 2G
 • Byggblankettene er tilgjengelige på Forbrukerrådets nettsider

Bevis at du har alt på stell

En skriftlig kontrakt viser at byggmesteren er profesjonell, og det er en god måte å differensiere seg fra de mindre seriøse bedriftene på.

Skulle det oppstå konflikt i et prosjekt, kan din advokat sende kontrakten rett til motpartens advokat – eller til retten, om nødvendig.

– Hvis du skal føre bevis om hva som er avtalt på annen måte, blir det mye mer innfløkt. Dermed øker både kostnader og risiko, påpeker Gåskjønli.