Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Byggskum 750 ml

NOVIProNOBB 56608455Artikkelnummer 7623602

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

  • Helårs byggskum
  • Kan benyttes ned til -10 grader
  • Høy varme- og lydisolasjon
  • Ingen krymping eller etterutvidelse
  • Svært god fylleevne
Fugeskum som påføres uten fugeskumpistol. Byggskummet kan brukes helt ned til -10 grader og har en høy varme- og lydisolasjon. Skummet krymper ikke eller utvides etter påføring.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H315
H315 - Irriterer huden.
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Egenskaper

ETIM Class
EC002722