Alkylatbensin 4-takt 5 liter miljøbensin

BLÅTINDNOBB 53690492Artikkelnummer 7560108
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Meget ren bensin som inneholder minimalt av helseskadelige stoffer som i vanlig bensin.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315
H315 - Irriterer huden.
H224
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H413
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H304
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.