Gjøcopur tl 0,75kg del b herder gjøco herdeplast

GJØCOPUR TLNOBB 54935818Artikkelnummer 7817923
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
ETIM Class
EC012272