Betonglim epoxy PG1 A+B 2 kg

MapeiNOBB 57963254Artikkelnummer 7830226
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Sterk binding for betong og stein
  • Tiksotropisk: Ingen drypp eller renning
  • Enkel å blande og påføre
Dette er et to-komponents tiksotropisk epoxsylim designet for strukturell liming og forsterkning av betongelementer, stein og mørtel. For å oppnå det ferdige produktet, må både komponent A og B blandes sammen.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
H315
H315 - Irriterer huden.
EUH205
EUH205 - Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
ETIM Class
EC000529