Ovnslakk 250 ml

SoteksNOBB 27040914Artikkelnummer 7048646
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

En varmebestandig sort lakk beregnet på ildsteder, ovnsrør, ventiler, gnistfangere, peissett og lignende. Brukes kun på kalde og rengjorte overflater.
H226
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H318
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315
H315 - Irriterer huden.