Mange håndverksbedrifter berøres av den nye åpenhetsloven | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Nå må alle virksomheter som omfattes av åpenhets loven kunne svare på hvordan det jobbes med menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hva betyr den nye loven for håndverkere?

Den 1. juli i år trådte åpenhetsloven i kraft. Loven stiller krav til hvordan større virksomheter

skal jobbe for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. I tillegg skal denne loven sikre allmennheten tilgang til informasjon. Altså er virksomhetene pålagt en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Hvem må ta hensyn til åpenhetsloven?

Alle aksjeselskap som overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk

Dersom du kan krysse av på to av disse tre punktene, må det gjennomføres aktsomhetsvurderinger, og det må lages en årlig rapport som beskriver arbeidet. Ved eventuelle negative funn skal det opplyses om tiltak.

Kan gjelde mindre bedrifter

Loven blir likevel relevant for alle håndverkere som har oppdrag for virksomheter som må rapportere på åpenhetsloven, da de må sjekke alle sine leverandører. For andre vil regelverket gjelde rett og slett fordi loven fører til økende interesse og spørsmål fra kunder som vil være opptatt av rettferdig og ansvarlig produksjon.

Optimera hjelper deg

Optimera kan hjelpe deg med nye utfordringer knyttet til den nye åpenhetsloven. Vi arbeider systematisk med aktsomhetsvurderinger av leverandørene våre, og våre kunder og samarbeidspartnere kan være trygge på at varene og tjenestene stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

- Det skal være trygt å handle fra Optimera, konstaterer Ingrid Kalstad, som er miljø- og dokumentasjonsansvarlig i Optimera.

Menneskerettighetslov for næringslivet

- NHO definerer åpenhetsloven som en menneskerettighetslov for næringslivet. Alle store virksomheter har plikt til å sjekke opp forholdene, det vil si grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, påpeker Kalstad.

- Optimeras leverandører er pliktig til å undersøke sine leverandører igjen. Og man er ikke kun pliktig til å sjekke førsteledd, egentlig skal man sjekke ut leverandørleddene så langt tilbake det går. 

Organisering på høyt nivå

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger gjøres i tett samarbeid med Optimeras eier, Saint-Gobain. Sammen foretas det regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egenevalueringer og gjennomgå en aktsomhetsvurdering gjennom ekstern tredjepart.

Forbedre, ikke forkaste

Aktsomhetsvurderingene kan gi grunnlag for nærmere oppfølging hvor man forsøker å stanse, redusere eller forebygge uakseptable arbeidsforhold og utilstrekkelig ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp og i neste omgang forhindre at avvikene gjentas.

- Kommer vi over leverandører som ikke har alt på stell, skal vi ikke bare kutte samarbeidet, men helst jobbe for å forbedre forholdene. Å kutte samarbeidet skal være siste utvei, understreker Kalstad.

Ansvarlighet i alle ledd

Optimera har stort fokus på ansvarlig innkjøp. Vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt arbeide i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre og solid forankret i organisasjonen og inkludert i våre etiske retningslinjer.

Hvordan finner jeg informasjonen?

Som kunde i Optimera er du velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon. Du får et skriv som forteller generelt om hvordan Optimera foretar aktsomhetsvurderinger og om hvordan Optimera forholder seg til åpenhetsloven. Du må gjerne også sende mail dersom du har spørsmål direkte knyttet til spesifikke tjenester og/eller produkter. Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

OPTIMERA OG ÅPENHETSLOVEN

  • Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester
  • Optimera har et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven
  • I henhold til loven vil vi innen 30. juni 2023 offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside
  • Vi er tilknyttet FNs Global Compact gjennom vår eier Saint-Gobain og legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet